Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลตำบลสำนักขาม มุ่งสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน
"เป็นศูนย์กลางการบริการ  การท่องเที่ยวและการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต  ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "
ขอความร่วมมือนำขยะมาทิ้งที่หน้าบ้านของท่าน  เจ้าหน้าที่เทศบาลจะนำรถเก็บขยะไปบริการให้ถึงหน้าบ้านของท่านทุกวัน..... ตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น. นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวต้องนำไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะเอง ซอย 1,3,5,7,9,11,13 บริเวณริมรั้วชายแดนไทย-มาเล.....    [อ่านต่อ]
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ รับฟังความเห็นประชาชน มุ่งงาน มุ่งพัฒนา นำพาประสิทธิภาพสู่องค์กร

  นางสุมาลี นิเต็ม

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • ควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนารายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  นางชัญญานุช กำเหนิดผล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • งานได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส รวดเร็วทันใจ แก้ไขปัญหาให้ปวงประชาสุขสันต์

  นายคงศักดิ์ นคราวงศ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • บ้านเมืองสะอาด ปราศจากมลพิษ มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  นางนิรัตน์สร ชุมแสง

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม

 • วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

  นางสาวปราณี ปลอดเทพ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา