Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

     ด้วยเทศบาลตำบลสำนักขาม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของเทศบาลตำบลสำนักขาม(เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) จำนวน 4 รายการ รายละเอียดดังนี้

1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 3 ตัว (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

2. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU จำนวน 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

3. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU จำนวน 4 ตัว (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

4. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 10,000 BTU จำนวน 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพทำงานที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า…...-.....บาท งานแล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญามาไม่เกิน…-…ปี ถึงวันยื่นซองสอบราคา

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ เทศบาลตำบล สำนักขาม ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่............-.............ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลสำนักขาม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่…….……-………เวลา…-…น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 (ในวันและเวลาราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบล สำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00 – 10.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.50 น. ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.- บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074- 412265-6 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

 

(นายเกชา เบ็ญจคาร)

นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม

เอกสารแนบ :
20080205133445udhba.doc[ขนาดไฟล์ : 8 KB]