• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เทศบาลตำบลสำนักขาม มุ่งสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน

นายพิชาญ พีรสุขประเสริฐ

ปลัดเทศบาลตำบลสำนักขาม

นายเกชา เบ็ญจคาร

นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม

รู้จักนายก

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
นายเสริมมิตร โรจนพงศสถาพร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางอมรรัตน์ ศรีสถิตวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
นายเกชา เบ็ญจคาร
นายกเทศมนตรี
นายสันชาย ศรีวุฒิชาญ
รองนายกเทศมนตรี
นายเกษม พวงสอน
เลขานายกเทศมนตรี